wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 • hakk�m�zda

  Geni� �r�n yelpazemiz

  Yatak odalar�, çocuk odalar�, bebek odalar�, ray dolap sistemleri, vestiyer, mutfak dolaplar�, akrilik mutfak tezgahlar�, tv üniteleri, banyo dolaplar�, ah�ap merdiven basamaklar�, ah�ap asma tavan sistemleri, oda kap�lar�, ah�ap villa giri� kap�lar�, ofis mobilyalar�, ma�aza ve otel mobilyalar� gibi ürünleri içermektedir.

  �retim tesismiz

  Fabrikam�z Denizli organize sanayi yolu üzerinde olup toplam 2 bin metrekare kapal� alana sahiptir. Modern teknoloji ile, ça�da� üretim tekniklerine ve Avrupa Birli�i normlar�na uygun bir biçimde üretim yapmaktad�r. Tesisimiz, mobilyayla ilgili her türlü ham madde ve malzemeyi kullanabilecek ve i�leyebilecek donan�ma ve altyap�ya sahip olup tüm malzemeler �irket'in üretim tesisinde nihai ürün olarak mobilyaya dönü�türülebilmektedir.

  Esnek �retim yap�m�z sayesinde, mobilya ve dekorasyon alan�nda, mü�terilerimize çok farkl� seçenekler sunulabilmekteyiz.

  Ayr�ca üretimde ve montaj esnas�nda, �� Güvenli�i ve Çevre politikas� ile ilgili sorumluluklar�m�z� en iyi �ekilde yerine getirmekteyiz.

  Projeli i�ler

  Trdekor projeli i�ler konusunda da �nemli bir tecr�be ve potansiyele sahiptir. �irketimiz villa, daire, otel, turizm kompleksi, e�itim binas�, i� merkezi, konferans salonu, sa�l�k binas�, ma�aza, hava alan� ve banka gibi incelik ve uzmanl�k gerektiren kapsaml� projelerin t�m mobilya dekorasyon ve tefri� i�lerini b�y�k bir ba�ar�yla ger�ekle�tirmektedir.

  devam�
 • �zel projeli i�ler

  villa 1.

  ah�ap me�e kaplama ve parlak akrilik beyaz�n modern tasar�mla bulu�mas�ndan olu�an ho� bir mekan.

  devam�

  villa 2.

  me�e ve sedefli akrilik mobilyalar�n dekorasyonda uyumu.

  devam�

  villa 3.

  ah�ap masun kaplama ve parlak akrilik boya.

  yap�m a�amas�nda.

  devam�

  villa 4.

  ah�ap ceviz kaplama ve sedefli akrilik boya.

  yap�m a�amas�nda.

  devam�

  villa 5.

  yap�m a�amas�nda.

  .

  devam�

  restorant.

  yap�m a�amas�nda.

  devam�
 • iletisim bilgilerimiz

  kale mahallesi atatürk
  bulvar�              no: 180 / b
                   merkez / denizli

  Telefon:+90 258 267 2454
  Mobil Tel:+90 533 225 7388
  Faks:+90 258 267 1484
  E-mail: tr@trdekor.com.tr

  mesaj�n�z gönderildi! en k�sa zamanda geri dönü� sa�lanacakt�r.
 • yasal uyar�

  -----

  Bu sitede yer alan Tüm isimler, logolar, resimler ve ticari markalar TRDEKOR ve mü�terek giri�im ortaklar�n�n mal�d�r ve tüm haklar� sakl�d�r. Bu web sitesindeki materyaller TRDEKOR taraf�ndan mü�terilerine hizmet olarak sa�lanmakta olup, sadece bilgilenme maksad�yla kullan�labilir. Bu site deki herhangi bir ürün veya k�sm� yeniden üretilemez, kopyalanamaz, sat�lamaz veya TRDEKOR taraf�ndan aç�kça izin verilmesi d���nda herhangi bir ticari kullan�m için veya ba�ka �ekillerde kullan�lamaz. Bu sitede ihtiva edilen metin, logo, resimler ve tüm içerik Trdekor'un mal�d�r. Türkiye Fikir ve sanat eserleri kanunu ve uluslararas� telif hakk� kanunlar� ile korunmaktad�r. Bu sitedeki herhangi bir materyalin izinsiz kullan�m� veya da��t�lmas� telif hakk�, ticari marka veya di�er kanunlar� ihlal edebilir, buda hukuki ve cezai yapt�r�mlara tabidir.

  tr@trdekor.com.tr

 • yap�m asamas�nda

  bu bölüm günçellenmektedir.

  ------- -------------------------- ------------------------ -------------------------- -------------------- ---------------------------